Category Archives: WMO

Bas de Bruijn bij Meerradio

MeerMagazine wordt iedere zondag tussen 12.00 en 13.00 + 18.00 en 19.00 uur uitgezonden. Met ruim aandacht voor politiek en de actualiteit.

A.s. zondag 3 november wordt Bas de Bruijn (zorgconsulent SHZ) geïnterviewd door Henk van der Eem. De moeite waard dus om te gaan luisteren!

Verder krijgt de luisteraar een weekoverzicht met Cees van Rhijn, een uitgebreid weerbericht en natuurlijk veel muziek.
MeerMagazine wordt iedere zondag gemaakt door Henk van der Eem, Cees van Rhijn, Roel van Luijk, Gert-Jan van Büseck en Anneke van der Helm.

Zelfstandig thuis op hoge leeftijd

Slotalinea uit het beleidsstuk: Zelfstandig thuis op hoge leeftijd

Uit: Verkenning van knelpunten en handelingsperspectieven in beleid en praktijk
Opgesteld door het Planbureau voor de leefomgeving

Project Langer Zelfstandig Wonen van Ouderen
Laatst gewijzigd op 17 juli 2019

Bron: https://themasites.pbl.nl/zelfstandig-thuis-hoge-leeftijd/
(voor de inhoud van het volledige project)

 Eigen verantwoordelijkheid en regie faciliteren

De transitie van het zorgsysteem – van gecentraliseerde zorg en regelgeving naar individuele zorg en lokaal maatwerk – vergt het nodige van ouderen zelf. Niet langer verzorgt de overheid de oude dag; de burger is daarvoor in eerste instantie zelf verantwoordelijk en moet zelf de regie nemen over de eigen ondersteuning. Wel is het zo dat de overheid hierbij kan faciliteren.

Ouderen zelf zouden, wanneer zij nog wat jonger zijn, moeten overwegen of de huidige woning bij hun toekomstige behoeften past. Verhuizingen naar een passender woning of woonomgeving zijn makkelijker wanneer men 65 jaar oud is dan wanneer met 80 jaar oud is. Maar dit vraagt wel om voldoende en betaalbaar woningaanbod dat aansluit bij de woonvoorkeuren van ouderen. Ook zouden mensen juist op relatief jonge leeftijd meer aandacht aan het sociale netwerk kunnen besteden (Broese van Groenou 2014), vooral omdat met het stijgen van de leeftijd het netwerk in omvang afneemt en de kwetsbaarheid van mensen sterk toeneemt (Hoogendijk 2016).

Huishoudens zouden wel meer dan nu geholpen kunnen worden bij het nadenken over de eigen toekomst . Daarbij moet niet alleen naar de gewenste woning gekeken worden, maar ook naar (de financiering van) het totaalbeeld. En naar de impact van tussentijdse ingrijpende gebeurtenissen, zoals het wegvallen van een partner. De overheid zou met ouder wordende huishoudens kunnen kijken naar de wensen op het gebied van wonen, zorg en inkomen. En met private en maatschappelijke partijen, zoals banken en pensioenfondsen, kan ze kijken naar de mate waarin veel voorkomende kwesties kunnen worden opgelost, door huishoudens meer in staat te stellen flexibel om te gaan met (eventuele) woon-, spaar- en pensioenvermogens. Daarmee is overigens niet meteen gesteld dat bestaande systemen op de schop moeten. Het kan immers vanuit maatschappelijk perspectief wellicht rationeel zijn om de opgebouwde vermogens flexibeler in te kunnen zetten, maar het is helemaal niet zeker dat ouderen daar op zitten te wachten (Schilder 2019).

 

De Wmo 2015: vier jaar later

Hoogleraar Martin Buijsen wijdde een artikel aan de stand van zaken betreffende de WMO.
Hieronder vindt u het begin. Het hele artikel staat onder deze link.
https://www.sociaalweb.nl/blogs/de-wmo-2015-vier-jaar-later?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Sociaalweb+nieuwsbrief+7-6-2019

Onlangs onderzocht Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico samen met De Goene Amsterdammer, dagblad Trouw en radioprogramma Argos wat er terecht gekomen is van de beloften die gedaan zijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning. Onder deze Wmo 2015 vallen onder meer huishoudelijke hulp, hulpmiddelen zoals rolstoelen, begeleiding bij de dagbesteding, woningaanpassingen en vervoer. De uitvoering van de wet werd op 1 januari 2015 in handen van de gemeenten gelegd. De lokale overheid staat dichter bij de burger, zo was de gedachte, waardoor deze betere zorg zou kunnen leveren. Ook werden de gemeenten geacht maatwerk te leveren en de zelfredzaamheid te bevorderen, waardoor mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hiermee zou de zorg beter, efficiënter en goedkoper worden. Sinds die datum zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van ruim één miljoen ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte.

Vergoeding eigen bijdrage WMO voor 2019

Vergoeding eigen bijdrage WMO wet maatschappelijke ondersteuning
WLZ wet langdurige zorg.

WMO eigen bijdrage rekening Centraal Administratie Kantoor per 01012019
bedraagt deze € 17.50 per periode van 4 weken onafhankelijk wat je inkomen en je vermogen is.
De rekeningen van het CAK kan u indienen bij uw zorgverzekeraar, wel eerst navragen of uw verzekeraar dezen ook vergoed.
Als u verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid met de gemeente polis AV Top dan krijgt
U max. € 370 per jaar terug na indienen van de CAK rekeningen.
Heeft u Zorg en Zekerheid polis AV Plus/Totaal dan ook.
WLZ eigen bijdrage wordt bij deze verzekering ook vergoed max. €370 per jaar.

Wat valt onder eigen bijdrage:
a. huishoudelijke verzorging
b. persoonlijke verzorging
c. daagbesteding
d. woningaanpassing
e. thuiszorg welzijnsvoorzieningen en hulpmiddelen

De maximale vergoeding van alle eigen bijdrage is € 370 per jaar
Bij andere verzekeringsmaatschappijen misschien andere of geen vergoedingen.
Bovenstaand heb ik uit de polisvoorwaarden gehaald u kunt mij niet verantwoordelijk maken als de verzekering met andere cijfers komt, maar bij een conflict wil ik gaarne u bijstaan.

Vraag het uw verzekering en of kijk in uw polisvoorwaarden.

Als u er niet uit komt kan u mij contacten Bas de Bruijn
Tel. (0252)860080 062183507 email bdebruijn@san-san.nl

Nieuw: een vaste eigen bijdrage voor de Wmo

Vanaf 1 januari 2019 zijn de hoogte van het inkomen en de hoeveelheid spaargeld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer van belang. Ondersteuning vanuit de Wmo kost dan voor iedereen € 17,50 per vier weken.

Vanaf 1 januari 2019 maakt het niet uit wat voor hulp u krijgt vanuit de Wmo, voor hoeveel uur of voor welk bedrag. De eigen bijdrage is voor iedereen gelijk en geldt bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassing en vervoermiddelen. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vragen, bijvoorbeeld als iemand een minimuminkomen heeft.

Geen stapeling meer
Tot nu toe was de eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen, het vermogen en het gebruik van Wmo-voorzieningen. Hoe hoger het inkomen en het vermogen en hoe meer zorg, hoe hoger de eigen bijdrage. Dit kon oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. Naast de eigen bijdrage Wmo betalen veel mensen ook een eigen risico voor zorg uit de zorgverzekering en eigen bijdragen voor medicijnen. Dat kost hen soms honderden euro’s per maand. Daarom heeft het kabinet besloten de eigen bijdrage Wmo vast te zetten op € 17,50. Ook wil het kabinet het eigen risico niet verder laten stijgen en de eigen bijdrage voor medicijnen beperken.

Voordelen
Voor mensen met een minimuminkomen blijft de eigen bijdrage ook in 2019 bijna gelijk. Zij betalen al in 2018 niet meer dan €17,60 per vier weken. De nieuwe vaste eigen bijdrage in de Wmo heeft vooral voordelen voor mensen met een middeninkomen of een hoog inkomen. Zij kunnen er door de nieuwe maatregel honderden euro’s op vooruitgaan. Een ander voordeel is dat iedereen nu precies weet waar hij of zij aan toe is. U weet al voordat u zorg en ondersteuning aanvraagt, hoeveel deze zorg u gaat kosten.

Nieuwe werkwijze
De nieuwe eigen bijdrage geldt vanaf 1 januari 2019 en u krijgt daarover meer informatie van uw gemeente.

 

Nabestaandenzorg

Het Rondje van…  nu ook in Duyckercafé
Maandagmiddag 12 november wordt voor de 2e keer Het Rondje van… bij Duyckercafé georganiseerd. Het Rondje van… is een ontmoetingsplek waar nabestaanden in een ontspannen sfeer tijdens een kopje koffie of thee gedachten, ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.

Tijdens de middag zijn gesprekspartners (professional en ervaringsdeskundig) aanwezig met wie individuele gesprekken kunnen worden gevoerd. Iedereen die behoefte heeft aan contact na een overlijden, hoe lang of kort geleden dat ook heeft plaatsgevonden, is van harte welkom.

Locatie:
DuyckerCafé
Raadhuisplein 5, Hoofddorp

Data 2018: 12 november, 17 december
Tijd: tussen 13.00 – 15.00 uur

Deelname is gratis en aanmelden niet nodig. Een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee is welkom.

Wellicht kent u iemand in uw werk, omgeving of wijk die te maken heeft met een verlies en in contact wil komen met anderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Linda Frank, stichting Nabestaandenzorg, via 06 – 51 117 282 of info@stichting-nabestaandenzorg.nl.