Category Archives: WMO

Folder ” Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis”

Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis

Verpleeghuizen in de regio’s Amsterdam, Amstelland en de Meerlanden hebben zich ingezet voor de kwaliteitsverbetering van de verhuizing naar een verpleeghuis. Onderdeel hiervan is het aanbieden van heldere, eenduidige informatie over het gehele verhuisproces: vanaf het moment dat een opname voor het eerst overwogen wordt tot het moment dat de verhuizing achter de rug is. Het resultaat: een brochure met duidelijke, algemene informatie over de verhuizing, voor de regio’s Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. 

Doel
Deze brochures zijn geschreven voor de cliënt en diens naasten en worden aangeboden aan verwijzers, zodat er duidelijke en eenduidige informatie verstrekt kan worden. In de brochure wordt het verhuisproces toegelicht in zeven onderdelen:

  1. De optie om te verhuizen komt in beeld
  2. De verhuizing komt dichterbij
  3. Aanvragen van de Wlz-indicatie
  4. U krijgt het indicatiebesluit
  5. Wachten op een plek in het verpleeghuis
  6. Tijd voor de verhuizing
  7. Wennen aan uw nieuwe woonplek

De focus ligt op de stappen die de meerderheid van de cliënten en hun naasten moeten doorlopen. Specifieke informatie, die verschilt per verpleeghuis, is bewust achterwege gelaten.

LET OP: vanwege de coronacrisis kan het zijn dat de informatie over bezoek en verhuizen tijdelijk niet actueel is. Om verwarring te voorkomen, is er een waarschuwing toegevoegd aan de brochure. De meest actuele informatie is op te vragen bij het verpleeghuis naar keuze. Wanneer de coronacrisis geen invloed meer heeft op het verhuisproces, zullen de brochures herzien worden. 

Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis in Amstelland en Meerlanden

Bas de Bruijn bij Meerradio

MeerMagazine wordt iedere zondag tussen 12.00 en 13.00 + 18.00 en 19.00 uur uitgezonden. Met ruim aandacht voor politiek en de actualiteit.

A.s. zondag 3 november wordt Bas de Bruijn (zorgconsulent SHZ) geïnterviewd door Henk van der Eem. De moeite waard dus om te gaan luisteren!

Verder krijgt de luisteraar een weekoverzicht met Cees van Rhijn, een uitgebreid weerbericht en natuurlijk veel muziek.
MeerMagazine wordt iedere zondag gemaakt door Henk van der Eem, Cees van Rhijn, Roel van Luijk, Gert-Jan van Büseck en Anneke van der Helm.

De Wmo 2015: vier jaar later

Hoogleraar Martin Buijsen wijdde een artikel aan de stand van zaken betreffende de WMO.
Hieronder vindt u het begin. Het hele artikel staat onder deze link.
https://www.sociaalweb.nl/blogs/de-wmo-2015-vier-jaar-later?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Sociaalweb+nieuwsbrief+7-6-2019

Onlangs onderzocht Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico samen met De Goene Amsterdammer, dagblad Trouw en radioprogramma Argos wat er terecht gekomen is van de beloften die gedaan zijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning. Onder deze Wmo 2015 vallen onder meer huishoudelijke hulp, hulpmiddelen zoals rolstoelen, begeleiding bij de dagbesteding, woningaanpassingen en vervoer. De uitvoering van de wet werd op 1 januari 2015 in handen van de gemeenten gelegd. De lokale overheid staat dichter bij de burger, zo was de gedachte, waardoor deze betere zorg zou kunnen leveren. Ook werden de gemeenten geacht maatwerk te leveren en de zelfredzaamheid te bevorderen, waardoor mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hiermee zou de zorg beter, efficiënter en goedkoper worden. Sinds die datum zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van ruim één miljoen ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte.

Vergoeding eigen bijdrage WMO voor 2019

Vergoeding eigen bijdrage WMO wet maatschappelijke ondersteuning
WLZ wet langdurige zorg.

WMO eigen bijdrage rekening Centraal Administratie Kantoor per 01012019
bedraagt deze € 17.50 per periode van 4 weken onafhankelijk wat je inkomen en je vermogen is.
De rekeningen van het CAK kan u indienen bij uw zorgverzekeraar, wel eerst navragen of uw verzekeraar dezen ook vergoed.
Als u verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid met de gemeente polis AV Top dan krijgt
U max. € 370 per jaar terug na indienen van de CAK rekeningen.
Heeft u Zorg en Zekerheid polis AV Plus/Totaal dan ook.
WLZ eigen bijdrage wordt bij deze verzekering ook vergoed max. €370 per jaar.

Wat valt onder eigen bijdrage:
a. huishoudelijke verzorging
b. persoonlijke verzorging
c. daagbesteding
d. woningaanpassing
e. thuiszorg welzijnsvoorzieningen en hulpmiddelen

De maximale vergoeding van alle eigen bijdrage is € 370 per jaar
Bij andere verzekeringsmaatschappijen misschien andere of geen vergoedingen.
Bovenstaand heb ik uit de polisvoorwaarden gehaald u kunt mij niet verantwoordelijk maken als de verzekering met andere cijfers komt, maar bij een conflict wil ik gaarne u bijstaan.

Vraag het uw verzekering en of kijk in uw polisvoorwaarden.

Als u er niet uit komt kan u mij contacten Bas de Bruijn
Tel. (0252)860080 062183507 email bdebruijn@san-san.nl

Nieuw: een vaste eigen bijdrage voor de Wmo

Vanaf 1 januari 2019 zijn de hoogte van het inkomen en de hoeveelheid spaargeld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer van belang. Ondersteuning vanuit de Wmo kost dan voor iedereen € 17,50 per vier weken.

Vanaf 1 januari 2019 maakt het niet uit wat voor hulp u krijgt vanuit de Wmo, voor hoeveel uur of voor welk bedrag. De eigen bijdrage is voor iedereen gelijk en geldt bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassing en vervoermiddelen. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vragen, bijvoorbeeld als iemand een minimuminkomen heeft.

Geen stapeling meer
Tot nu toe was de eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen, het vermogen en het gebruik van Wmo-voorzieningen. Hoe hoger het inkomen en het vermogen en hoe meer zorg, hoe hoger de eigen bijdrage. Dit kon oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. Naast de eigen bijdrage Wmo betalen veel mensen ook een eigen risico voor zorg uit de zorgverzekering en eigen bijdragen voor medicijnen. Dat kost hen soms honderden euro’s per maand. Daarom heeft het kabinet besloten de eigen bijdrage Wmo vast te zetten op € 17,50. Ook wil het kabinet het eigen risico niet verder laten stijgen en de eigen bijdrage voor medicijnen beperken.

Voordelen
Voor mensen met een minimuminkomen blijft de eigen bijdrage ook in 2019 bijna gelijk. Zij betalen al in 2018 niet meer dan €17,60 per vier weken. De nieuwe vaste eigen bijdrage in de Wmo heeft vooral voordelen voor mensen met een middeninkomen of een hoog inkomen. Zij kunnen er door de nieuwe maatregel honderden euro’s op vooruitgaan. Een ander voordeel is dat iedereen nu precies weet waar hij of zij aan toe is. U weet al voordat u zorg en ondersteuning aanvraagt, hoeveel deze zorg u gaat kosten.

Nieuwe werkwijze
De nieuwe eigen bijdrage geldt vanaf 1 januari 2019 en u krijgt daarover meer informatie van uw gemeente.